Eliberarea diplomei

I. ELIBERARI Diplome
Regulament privind regimul certificatelor de calificare/absolvire

ART. 1
Profesional Academy instiințeaza titularul prin sms sau telefonic de sosirea certificatelor si a programului de ridicare a acestestora de la secretariatele societatii.
ART. 2
(1) În situaţii bine motivate, când titularul nu se poate prezenta, certificatul de calificare/absolvire poate fi eliberat împuternicitului acestuia, cu aprobarea directorului pe baza unei procuri, care să menţioneze în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica certificatul de calificare/absolvire , autentificat la notariat.
(2) În cazul cetăţenilor români sau străini cu domiciliul/reşedinţa în străinătate, procura notarială va fi supralegalizată sau apostilată (apostila de la Haga), conform convenţiilor internaţionale, de către autorităţile competente din ţara respectivă.
ART. 3
(1) Un certificat de calificare/absolvire completat se eliberează titularului/împuternicitului, după verificarea de către titular/împuternicit a datelor înscrise în certificat , pe baza prezentării documentului de identitate (carte de identitate sau paşaport valabil )
(2) Titularul semnează pentru primire în toate locurile prevăzute pentru semnătura titularului. Împuternicitul semnează pentru primire în toate locurile prevăzute pentru semnătura titularului, mai puţin pe actul de studii; operaţiunea de eliberare se consemnează în registrul de evidenţă a actelor de studii; numele şi prenumele, calitatea, datele de identificare şi semnătura împuternicitului se trec în rubrica „Menţiuni” din registrul de evidenţă a actelor de studii.
ART. 4
(1) Certificatele de calificare/absolvire completate şi neridicate de titulari/împuterniciţi se păstrează în arhiva societatii cu termen permanent.
(2) Certificatele de calificare/absolvire completate şi neridicate datorită decesului titularului pot fi eliberate unui membru al familiei titularului (ascendent ori descendent de gradul I sau II), în baza unei cereri aprobate de conducerea instituţiei, însoţită de copie legalizată a certificatului de deces şi de o declaraţie pe propria răspundere privind motivele invocate pentru ridicarea acestor certificate.
ART. 5
În registrul de evidenţă a certificatelor de calificare/absovire eliberate se consemnează:
numărul de ordine dat de PA ; seria şi numărul formularului; numele, iniţiala/iniţialele prenumelui/prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut) şi prenumele titularului; locul şi data naşterii titularului; tipul actului de studii eliberat; societatea organizatoare, anul in care a avut loc cursul şi sesiunea în care titularul a încheiat cursul ; societatea şi anul în care titularul a promovat examenul de finalizare a studiilor; profilul/domeniul şi specializarea; media examenului de finalizare a cursului; data eliberării certificatului; numele şi prenumele persoanei care a eliberat certificatul; semnătura de primire a certificatului de către titular/împuternicit; menţiuni.

II. Întocmirea şi eliberarea duplicatelor certificatelor

ART. 1
În cazul pierderii, distrugerii complete sau deteriorării parţiale a unui certificat de calificare/absilvire , se poate elibera un duplicat al acestuia dacă în arhiva societatii organizatoare se găsesc matca (cotorul) actului respectiv şi/sau alte documente legale din care rezultă situaţia studiilor titularului sau, dacă arhiva a fost distrusă în condiţii de forţă majoră (calamităţi naturale, incendii etc.), prin reconstituirea situaţiei şcolare de către instituţie.
ART. 2
(1) Pentru eliberarea duplicatului unui certificat de calificare/absolvire , titularul adresează, în scris, conducerii societatii o cerere, însoţită de următoarele documente: declaraţie scrisă a titularului actului, autentificată la notariat, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare şi împrejurările în care actul a fost pierdut, distrus complet sau deteriorat parţial; copie legalizată a certificatului de naştere; dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a pierderii certificatului de calificare/specializare respectiv
– în cazul unui act în cauză – dacă acesta este deteriorat parţial; dovada plăţii taxei pentru eliberarea duplicatului.
(2) Depunerea la instituţie a documentelor prevăzute la alin. (1) se poate efectua de către titularul în cauză sau de împuternicitul acestuia.
(3) Pentru publicarea pierderii unui act de studii, titularul acestuia se adresează Regiei Autonome „Monitorului Oficial”, anunţul urmând să cuprindă următoarele date: denumirea actului de studii original; numele, iniţiala/iniţialele prenumelui/prenumelor tatălui (mamei), prenumele titularului; anul finalizării studiilor în cauză; seria şi numărul actului respectiv, numărul şi data la care a fost înregistrat în registrul de evidenţă a eliberării actelor de studii; denumirea societatii emitente.
(4) Actele de studii deteriorate parţial se anulează şi se păstrează în arhiva societatii, în vederea casării în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
(5) Toate aprobările date pentru eliberarea de duplicate se păstrează în arhiva societatii , cu termen permanent.
ART. 3
(1) Duplicatul actului de studii se realizează pe un formular similar celui original, eliberat titularului, sau prin scriere după modelul de referinţă al actului original – dacă nu mai există formular similar celui original; completarea datelor şi eliberarea duplicatului se efectuează după procedurile prevăzute la actele originale, cu menţiunea că datele care se înscriu sunt cele existente în documentele specifice (matca actului original, registre matricole, cataloage etc.) din arhiva societatii .
(2) Completarea duplicatului unui act de studii se efectuează după procedura generală prevăzută la actele originale, cu următoarele înscrisuri
suplimentare: într-un spaţiu corespunzător – DUPLICAT (scris cu tuş sau cu cerneală de culoare roşie); în partea de sus – seria şi numărul actului original eliberat; în locurile pentru semnăturile corespunzătoare celor de pe actul original – (ss); în partea de jos, dreapta – Nr. … (numărul de înregistrare acordat de instituţie din registrul de eliberări) … din …
(data) …; pe verso – „Acest DUPLICAT este eliberat conform deciziei directorului … (denumirea instituţiei) …, nr. … din … (data) … .
Confirmăm autenticitatea înscrisurilor cuprinse în prezentul act de studii.”, text care este urmat de funcţiile (DIRECTOR , Secretar )care sunt înscrise pe actele de studii similare celui în cauză, la data completării duplicatului, şi de semnăturile persoanelor care ocupă funcţiile respective.

ART. 4
(1) Titularul duplicatului unui certificat calificare/absolvire îşi poate ridica duplicatul respectiv în termen de o lună de la aprobarea cererii.
(2) Duplicatele completate şi neridicate se păstrează conform prevederilor prezentului regulament.
ART. 5
(1) Eliberarea duplicatelor certificatelor de calificare/absolvire se efectuează în condiţiile practicate la eliberarea actelor originale.
(2) În registrul de evidenţă a certificatelor şi pe matca actului original (când actul de studii s-a eliberat din carnet cu matcă) se înscriu seria şi numărul duplicatului eliberat.
ART. 6
(1) Duplicatul unui act de studii se eliberează, de regulă, o singură dată.
(2) Dacă duplicatul unui act de studii a fost pierdut sau distrus complet în condiţii de forţă majoră (calamităţi naturale, incendii etc.), titularului i se poate elibera un alt duplicat, la cerere şi pe baza aprobării acesteia, în condiţiile prezentate mai sus şi cu menţiunea că pe acesta se înscriu, suplimentar, seria şi numărul duplicatului anterior, precum şi data la care acesta a fost eliberat.


Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.